റിയാദ് കേളി – ഇശല്‍ അറേബ്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരം

റിയാദ് കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി സാംസ്കാരിക കമ്മിറ്റി ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിൽ റിയാദ് മേഖലാ തലത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരം .. മെയ് 14 വെള്ളി ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക്

 നിബന്ധനകൾ 

  1. മത്സരാർത്ഥികൾ റിയാദ് മേഖലയിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം.

  2. മത്സരാർത്ഥികൾ മെയ് - 5 നു മുമ്പായി താഴെ കാണുന്ന Google form -ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. https://forms.gle/EaRFPYbnhgx5rft97

  3. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ 6 വയസ്സുമുതൽ 10 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്.

  4. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ 11 വയസ്സുമുതൽ 17 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്.

  5. മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ 3 മിനുട്ടിൽ കുറയാനോ 7 മിനുട്ടിൽ കൂടാനോ പാടില്ല.

  6. സിനിമപ്പാട്ടുകൾ മത്സരത്തിൽ പാടുവാൻ പാടില്ല.

  7. മത്സരത്തിൽ കരോക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്

 

 

Spread the word. Share this post!

About the Author

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *