ഓണ്‍ലൈന്‍ അംഗത്വ രജിസ്ട്രേഷന്‍

    ഓണ്‍ലൈന്‍ അംഗത്വ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് താഴെ കാണുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുക

    • ഇത് ഓണ്‍ലൈന്‍ അംഗത്വ ഫോറംമാത്രമാണ്.

    • ഇത് പൂരിപ്പിച്ചു സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ കേളിയുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഏരിയ കമ്മിറ്റി/യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികള്‍ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

    • കേളി ഭാരവാഹികള്‍ തരുന്ന അംഗത്വ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അത് കേളി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അംഗത്വ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകൂ.

    ഓണ്‍ലൈന്‍ അംഗത്വ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോം :