മാധ്യമം

സ: പ്രദീപ്‌ ആറ്റിങ്ങല്‍

ചെയര്‍മാന്‍

Facebook: FB/Pratheepbs Pratheep
Mobile Number: +966 50 241 1874
Connect on : Whatsapp

സ: സുരേഷ് കൂവോട്

കണ്‍വീനര്‍

email : [email protected]
Facebook: FB/Suresh Koovode
Mobile Number: +966 50 708 0696
Connect on : Whatsapp