സൈബര്‍ വിംഗ്

നവമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകൾക്ക്‌ ഒരു കേന്ദ്രീകൃതവും ഗൗരവപൂർണ്ണവുമായ രൂപം നൽകുന്നതിനും നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ ക്രിയാത്മകമായും മാന്യമായും എങ്ങനെ ഇടപെടാം എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ച കേളിയുടെ പ്രത്യേക സൈബർ വിഭാഗമാണ് കേളി സൈബർ വിംഗ്‌....

സ: ബിജു തായമ്പത്ത്

ചെയര്‍മാന്‍

email : [email protected]
Facebook: FB/Biju Thayambath
Mobile Number: +966 54 393 8425
Connect on : Whatsapp

സ: സിജിന്‍ കൂവള്ളൂര്‍

കണ്‍വീനര്‍

email: [email protected]
Facebook: FB/Sijin Koovalloor
Mobile Number: +966 55 843 1558
Connect on : Whatsapp

കേളി സൈബർ വിംഗ്‌ ഒരാമുഖം

എന്താണ് കേളി സൈബര്‍ വിംഗ് .. എന്തിനാണ് കേളി സൈബര്‍ വിംഗ് ... എന്നറിയാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക.
കേളി സൈബർ വിംഗ്‌ ഒരാമുഖം - Keli Cyber Wing Intro

കേളി സൈബർ വിംഗ്‌ ഒരാമുഖം... Keli Cyber Wing Intro....-------------------------------------------------എന്താണ് കേളി സൈബര്‍ വിംഗ് ..എന്തിനാണ് കേളി സൈബര്‍ വിംഗ് ... എന്നറിയാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക.

Posted by KELI CYBER WING on Sunday, September 27, 2015